Het Menu van "Frysk Priuwe"

Het Frysk Priuwe menuIt menu

*****
Wettermint Tee mei Oranjekoeke

*****
Priuwke fan wyn:
Sûkerbyt - Krúsbei - Toarnbei - Flearbei - Flearblossom

*****
Kowesalaad
Mei rikke kowetonge - Look zonder look - reade byt - yn seewetter mei wier seane woartel

*****
Ûnderskate plotte bôle allegeare mei omballingen:
"Fan it waad" - mei seeaster - seekraal - garnalen - zilte tsiis
"De ierappel" - mei ierappel - spek - soere sipeltjes - nageltsiis
"Hing op" - mei soere molke - reade sipel - rikke skinke
"Zevenblad" - mei spekvet - woartel - bakte sipel - Casseler rib - Komynetsiis - zevenblad

*****
Romige molke bavarois
mei stringkjebeien - flearblossemsaus - rjemmecracker

*****